1. INTRODUCCIÓ

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, RosaSantJordi.cat en qualitat de titular del lloc web RosaSantJordi.cat, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: David Claramunt Pou

NIF: 44022233A

Domicili social: Carrer Ramón i Cajal 31, 2n 4t 08440 Cardedeu (Barcelona)

Correu electrònic: info@forgingartbcn.com

Telèfon: +34 651.563.077

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini RosaSantJordi.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

2. CONDICIONS D'ÚS

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per RosaSantJordi.cat pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, RosaSantJordi.cat facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per RosaSantJordi.cat o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol un altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per RosaSantJordi.cat, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de RosaSantJordi.cat, que és titular dels corresponents drets , o bé que això resulti legalment permès.

- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de RosaSantJordi.cat o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de RosaSantJordi.cat o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al portal i / o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de RosaSantJordi.cat, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de RosaSantJordi.cat, o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de RosaSantJordi.cat o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

4. HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

- No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de RosaSantJordi.cat.

- No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de RosaSantJordi.cat.

- No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre RosaSantJordi.cat seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.

- No es declararà ni es donarà a entendre que RosaSantJordi.cat ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

5. DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

RosaSantJordi.cat no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, de l'funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni de l'resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de RosaSantJordi.cat de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, RosaSantJordi.cat no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

6. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de RosaSantJordi.cat a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

7. DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. RosaSantJordi.cat, però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, RosaSantJordi.cat advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la Pàgina.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

RosaSantJordi.cat és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat. Durant la navegació a través del web RosaSantJordi.cat és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos. D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer: RosaSantJordi.cat, domiciliada en carrer Ramón i Cajal, 31 2n 4a, 08440 Cardedeu (Barcelona) , així com el lloc i forma d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de RosaSantJordi.cat, contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells. D'altra banda, RosaSantJordi.cat ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions del lloc web RosaSantJordi .cat, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

9. JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen.

© Copyright 2019 - RosaSantJordi.cat Tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ (RESOLUCIÓ DE LITIGIS)

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conformi a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/